ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - ดินไหล (SOE65)